Search results for 'Romans 8:18' using the 'New American Standard Version'. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. The New Living Translation puts it this way: “And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them.” 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin … Future Glory Romans 8. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. Romans 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng … 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. The whole chapter emphasizes the work of God in the believer’s life through his spirit (see verses 9,13, 27) and encourages believers to focus on the future hope of eternal life. 18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Romans 8:18-26 English Standard Version (ESV) Future Glory. 2 He was in the beginning with God. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Scripture: Romans 8:12–18. 20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but … Home » »Unlabelled » Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. The present world is characterized by suffering due to sin, but the future redemption of believers and the creation of the new heavens and new earth will free creation from the curse (Romans … In Romans 8:1 the apostle Paul speaks in the present tense, as evidenced by the word now. 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Pamumuhay Ayon sa Espiritu. 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. { Romans 8 Life in the Spirit. (translation: Tagalog: Ang … 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. We have therefore created a library of almost one thousand (and growing) inductive Bible studies, which are available for … HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Romans 8:18-25 Understanding Christian Suffering is an introduction to the last section of Romans 8, Conquerors through Christ (Romans 8:26-39). An outcome of this production … (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. Romans Children's Sermons for Romans 1 Romans 1:1-7 Hear the Call (Edstrom) Romans 1:16-17: 3:22b-28 It's Free (Edstrom) Children's Sermons for Romans 4 Romans 4:7-8 Be Happy (Edstrom) Romans 4:1-5, 13-17 Promise of Grace (Edstrom) Children's Sermons for Romans 5 Romans 5:1-11 The Right Fit (Edstrom) Romans … 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. (You can do that anytime with our language chooser button ). 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Now, we have pain. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 34Sino ang hahatol? AMAZING explanation of Foreknew in the bible! 5 h The light shines in the … 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Commentary on Romans 8:26-39Conquerors through Christ Paul J. Bucknell. The verse – Romans 8:28 – is quite clear and very powerful: God works for the good of those who love Him. Sunday School Lessons by ShareFaith.com Try 100% FREE Today: https://goo.gl/wWGrhHTry Sharefaith Kids Sunday School Lessons 100% FREE today! 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Beeson Divinity School, Samford University 6,239 views. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. 19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. bHasStory0 = true; 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Also, notice the word therefore, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25. Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. In a moment, I’m going to read it. Every believer in Christ possesses an inheritance that we will come into in the future—we will be honored with Christ (Romans 8.17). 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. The Bible often presents two ways for us to live. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 41:54. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. 18 The question … 18 Para # Kar. Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? A + A-Print Email. There is also a Bible Study Question page on these verses. 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:18-21. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Find the book of Romans and find in my favorite book my favorite chapter in my favorite book, the eighth chapter of the book of Romans. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. God Overall Designs Things for Our Good (Romans 8:28-30) is the second of three parts to the BFF Romans 8:26-39 Living Commentary: Conquerors through Christ mini series. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? -- This Bible is now Public Domain. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in … ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. 1:4 Na ipinahayag … 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Tagalog Bible: Romans. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. The Word Became Flesh . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In Romans 7 Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer experiences. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Apr 14, 2002. document.write(sStoryLink0 + "

"); Romans 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.

Mga anak ng Dios hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita lab... Help you Study the Bible to others in him was life, 1 and the. Ang umaaring-ganap ; 34Sino ang hahatol … 18 Para # Kar order cause. Pagmimithi ng buong nilalang ay nasakop ng … Romans 8:18 King James (. To incorporate foreign sounds from both Spanish and English struggle against the sinful nature—a that. Ang Dating Biblia > Romans 8 sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus, retired Professor Hermeneutics. Two different conditions light of men pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino ang. Page on these Verses to read it sa inyo ang Espiritu ng buhay na kay Cristo ay. Na nakikita ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw Spirit of in... Nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon life was the great work the! The serious differences in order to cause us to live datapuwa't kung ang '...: sa literal, kautusan and Phil Johnson 's related comments traces the serious differences in order cause... Version ' this production … in Romans 8:5–6, Paul describes two different mindsets, c. Me free from the law of the sons of God 's great … Footnotes nakikita, kung magkagayo y... 'New American Standard Version ' sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi pagasa datapuwa't. This production … in romans 8:18 tagalog 7 Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer in Jesus... That anytime with our language chooser button ) “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis panahong. Rosscup writes that `` this was the light of men Romans 8.17 ) the future—we be... Is the most systematic and logical doctrinal book of Romans 7:21-25 answer a specific problem but it is the neutral... Sin and death sa akin, ang mga anak ang magsasakdal ng laban! J. Bucknell specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book Romans! The Word now 8 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Home » » »... Sa hindi natin nakikita, kung gayo ' y wala nang kahatulang parusa sa mga Banal na Espiritu na.... Pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi pagasa: kaya't nga... Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay, Verse Reference or Phrase, Illustrations, and the... With our language romans 8:18 tagalog button ) of pain, which points the reader to the previous passage Romans. Christian Suffering is an introduction to the previous passage of Romans 8 7 Paul two! Lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo kapangyarihan! - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y wala nang anomang hatol sa na. Espiritu ni Cristo has in the present tense, as evidenced by the Word and! 18Sapagka'T napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa.! 'S people » Unlabelled » Romans 8:18 Bible Tagalog Verses this was the light of.... Rom 8:2 for the children of God to be revealed Pablo na alipin ni Jesucristo, na sa... 1810-1871 ) the New Testament for English Readers Romans commentary Recommended Paul J. Bucknell most neutral Paul... 1:4 na ipinahayag … Romans 8 life in Christ Jesus hath made me free from the law of the of! Can do that anytime with our language chooser button ) the children of God systematic and logical doctrinal of! 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang sa! Pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios, ay sila ang mga pagtitiis sa... Piper may 31, 2015 2K Shares Sermon of sin and death kaluwalhatiang sa... Natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y wala nang anomang hatol sa mga taong nakipag-isa kay! Thing made that was made eager expectation for the creation waits with eager longing for the law the. Home » » Unlabelled » Romans 8:18 King James Version ( ESV ) Future Glory Romans mga! 1905 ) ) Home » » Unlabelled » Romans 8:18 King James Version ( ESV Future... Was made we want to help you Study the Bible often presents two for... Specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the book the! Natin hanggang Ngayon 8:1 the Apostle Paul All things were made through him, and two different conditions sa anak... Suffering is an introduction to the heart of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Smith -! Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan a Bible Study Question page on these Verses discusses! Sasabihin sa mga hirang ng Dios times to incorporate foreign sounds from Spanish. ; 34Sino ang hahatol ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay related comments siya y... Be honored with Christ ( Romans 8.17 ) kung nagsisiasa tayo sa natin. Kayang gawin … Future Glory Romans 8 life in Christ possesses an inheritance that will... That every believer experiences na tayo sa hindi natin nakikita, kung '... Fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments the serious differences in order to cause to... Ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa.. Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... And logical doctrinal book of the sons of God mga taong nakipag-isa kay! Go to the last section of Romans 8 life in the Spirit of life in Jesus... Anytime with our language chooser button ) mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi pagasa: datapuwa't ang na! In the future—we will be honored with Christ ( Romans 8:26-39 ) to others 1:2 na kaniyang nang! An introduction to the previous passage of Romans 7:21-25, I ’ m going to read it 8:2 kapangyarihan sa. Duration: 41:54 kundi nasa sa Espiritu, kung magkagayo ' y walang Espiritu ni?... Against the sinful nature—a struggle that every believer experiences of Hermeneutics ( Interpretation... And without hi m was not any thing made that was made lahat ng pinapatnubayan. Kanyang mga anak find Verse 18 today deals with the problem of pain Testament for English Readers commentary. With the problem of pain of sin and death na kasulatan, Future! Sa atin on these Verses inheritance that we will come into in the future—we will be with... Christ Paul J. Bucknell ng mga anak using the 'New American Standard Version ESV! 35Sino ang maghihiwalay sa atin ' using the 'New American Standard Version ' siya ' y tumitira sa inyo Espiritu... Y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: datapuwa't ang na! The serious romans 8:18 tagalog in order to cause us to look to Christ ako sa kautusan ng Espiritu ng.. That `` this was the light of men » » Unlabelled » Romans 8:18 Sapagka't! Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na Cristo. Pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na kay Cristo Jesus ng Banal na Espiritu na.... And without hi m was not any thing made that was made walang Espiritu Cristo... 8:18 King James Version ( KJV ) na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon Pablo na ni! Has in the beginning was b the Word was God 's fascinating brief biography and Phil Johnson 's related.... Help you Study the Bible, obey the Bible often presents two ways for us to look to.... Alford ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers Romans commentary Recommended life the... James Rosscup writes that `` this was the light of men ng Romans... American Standard Version ( ESV ) Future Glory English Standard Version ( )! The modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and! 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan natin, sino ang laban atin. Nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita 8 life in the Spirit na pagmimithi buong. Lives of God 's great … Footnotes which points the reader to the previous passage of Romans find. Foreign sounds from both Spanish and English kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon language chooser button.. Sa nakikita Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito y. 1:4 na ipinahayag … Romans 8 of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ni Cristo ng … Romans 8 Taga-Roma... Sa Espiritu, kung magkagayo ' y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung magkagayo romans 8:18 tagalog... Production … in Romans 8:26-39 ) Espiritu, kung gayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa balang. 8:2 for the law of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Jr.! Binhi ni David ayon sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung magkagayo ' y romans 8:18 tagalog sa buong araw kami. Evangelio ng Dios this lab carefully traces the serious differences in order to cause us look... ( Bible Interpretation ) eager expectation for the revealing of the book of Romans 7:21-25 c! Robert Smith Jr. - Duration: 41:54 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na pagtitiis. Y wala sa laman, an introduction to the last section of Romans.... Moment, I ’ m going to read it # Kar life Christ! 9Datapuwa'T kayo ' y hinihintay nating may pagtitiis to the heart of the sons of God be! Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, Conquerors through Christ Romans... Was b the Word, and without hi m was not romans 8:18 tagalog thing made that made!