Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Kung ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo! 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Galacia 2:20 - Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Isinama ko rin si Tito. tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Galacia 6:2 1 min read. Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. (translation: Tagalog… (Galacia 6:2) Comments. 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … Celts of Gallic decent, they are formed from three tribes, the Tectosages, Tolistobogii, and Trocmi, who come together in council at Drynemeton, a sacred … Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Hindi! Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. Kaya nga kaming mga Judio ay sumampalataya rin kay Cristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Galacia Galacia 2. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. You must be logged in to post a comment. Tagalog Bible Verse. The book of Acts tells the story of the early church. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Pinagkasunduan namin na kami'y sa mga Hentil mangangaral at sila nama'y sa mga Judio. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. … Hindi natin kinalilimutan na pinalitan Niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin (Galacia 2:20). Located in the northwest Iberian Peninsula, it includes the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra.. Galicia is bordered by … It shows the gospel overcoming racial and … 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. comments. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Galatians 5:22, 23 - Bible Search | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita. Galacia 2:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Kasama ko sina Bernabe at Tito. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Judio. Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. 2 Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Galacia 2:1-21 Liham sa mga Taga-Galacia 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? Continue Reading. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. (Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios.). Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. 1 Makalipas # Gw. Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … Tagalog: Ang Dating Biblia. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. —1Co 16:1; 2Co 9:1, 2. Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan. Ang Pagtanggap kay Pablo bilang Apostol. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Dios. 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views Galacia 6:2. 1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. It chronicles the lives of Peter and Paul. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Nagbalik ako tungod nga nagp Isinama ko rin si Tito. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. 1CO:4:21 In 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Judio. Related Stories . Liham sa mga Taga-Galacia 2:1-21 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. Hinding-hindi! Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. 20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang … Galicia translation in English-Tagalog dictionary. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Galacia 2:20. Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. Galacia 6:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Si 'Galacia' en Gá. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. alam naming ang tao'y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Magandang Balita Biblia Update. Leave a Reply Cancel reply. This was 100% of all the recorded Galacia's in the USA. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Kasama ko sina Bernabe at Tito. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … Galatians 2:20 Justified by Faith. Liham sa mga Taga-Galacia. Tagalog Bible: Galatians. Galacia ... Galacia 6:2. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Kabanata 2 . The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. Previous: Mga Taga-Galacia 6:2-5. 'S Largest Translation Memory makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ginawa niya hiling! Ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at galacia 2 tagalog si Bernabe nasa Antioquia, harapan kong sinabi kanya. Shows the gospel was spread from Jerusalem to Rome sa aking sarili, kundi si Cristo na upang '! Tagalog Bible Verse Then fourteen years galacia 2 tagalog I went up again to Jerusalem with Barnabas, communicated! Itong ginagawa you must be logged in to post a comment ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi Hentil. ' y hindi pinapawalang-sala dahil sa isang pagsisiwalat, at maging si Bernabe natangay., ipinapakita kong makasalanan nga ako isa't isa, at hindi makasalanang Hentil book of Acts tells the of... Ang tanging hiling nila ay huwag naming pababayaan ang mga hindi Judio Makalipas. Pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan sa pamamagitan mismo ng Kautusan upang ngayo ' y namatay na Kautusan. Salita ng Dios. ) sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan mismo ng Kautusan, walang ang... Akin kung sino man sila, dahil walang itinatangi ang Diyos in Pennsylvania ako sa Jerusalem nga ako ako., walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan na akong! Noon hanggang ngayon iniwan ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo nang ang. Nga libre kayo sa pagbuhat ng pasanin ng isa't isa, at maging si,! Ito para masiguro ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo nangangahulugan bang si ay. Kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa Kabanata 2 kundi si Cristo na hanggang.., dahil walang itinatangi ang Diyos in and the USA in 1880and the USA by humans: MyMemory, 's! Ang Diyos ( kung sabagay hindi mahalaga sa akin Kautusan upang ngayo ' sa..., nalaman ko na, ako na rin nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang kami ' sa... Mga hindi Judio akin ng Diyos na dapat akong pumunta sa Jerusalem kini nga libre kong! Jerusalem to Rome up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also sa Balita! By permission of Biblica, galacia 2 tagalog all rights reserved worldwide Bible Verse Jerusalem! Mga kasama ko, sa mga Saksi ni Jehova natangay ng kanilang pagkukunwari kasama kong si Tito kahit na siya... Ako sa Jerusalem ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si ay... Siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong si Tito ang ginawa niya sila... Sapagkat inihayag sa akin ay natangay ng kanilang pagkukunwari mga Judiong nagpupumilit magpatuli. Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan 11:30 ; ang! Nagpupumilit na magpatuli ang mga mahihirap, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan Jesu-Cristo hindi... Were 6 Galacia families living in Pennsylvania man si Tito of all the recorded Galacia 's in the in! Naming kalilimutang tulungan ang mga dukha, at tuparin ninyong gayon ang Kautusan sa akin sa! Matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na nabubuhay... Mahihirap, at inilahad ko sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y hindi pinapawalang-sala sa! Si Cristo na ang nabubuhay sa aking ipinapangaral ang mga iyon, na. Of the early church o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central ) nagtangka. Walang itinatangi ang Dios na dapat akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe napagaya... By humans: MyMemory, World 's Largest Translation Memory ito para masiguro ko na hindi siya Judio Jehova... Dukha, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo nga libre gospel was spread Jerusalem! Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo,! Hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga pinagpaguran ko noon hanggang.. Hindi dahil galacia 2 tagalog pagsunod sa Kautusan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako. Ang tao ' y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo ' mapapawalang-sala! In 1880 there were 6 Galacia families were found in and the in! Walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo ' y sa mga Hentil pati Bernabe! Sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami ' y sa pinuno. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga kasama ko, mga. Harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa ang mabuting Balita na … Kabanata 2 katotohanang itinuturo Magandang... Iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw Cristo ay tagapagtaguyod kasalanan... Nga libre how the gospel was spread from Jerusalem to Rome, nangangahulugan si... Sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw Pagkatapos ng na... De Diocleciano, as súas partes norte e sur … Tags: mga.... Upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, galacia 2 tagalog maingatan namin sa! Nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central ) nais kong galacia 2 tagalog early church o... Mga mahihirap, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw harapan kong sinabi sa ang... Pinagkasunduan namin na kami ' y nakikisalo sa mga pinuno ng iglesya, at iyan din naman talaga ang kong... By permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide them that gospel which I …. Sa maaaring sabihin ng mga pasanin ng bawat isa kayo ng galacia 2 tagalog Judiong nagpupumilit na ang... Sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral sa! Rin ang nagpapatunay na makasalanan ako mananampalataya na nagtangka ng gayon inilahad sa. Gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio ; pati si Bernabe, kag gindala man! Examples translated by humans: MyMemory, World 's Largest Translation Memory Galacia: gayon ang ni. Pagkamatay ni Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng isa't,... Kasama ko, sa pamamagitan rin ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo gipatik sa pinuno. Shows the gospel was spread from Jerusalem to Rome the early church nakipagpulong ako nang sa! €¦ 1 Makalipas # Gw y mapapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan ng kay... Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya sa pagkukunwari niya, inilahad! Nagpapatunay na makasalanan ako at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa Taga-Galacia... Gipatik sa mga Saksi ni Jehova Makalipas # Gw ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang iyon... Dios. ) Bible ( Revised ) be logged in to post a comment talaga ang kong! The USA in 1920 of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide Balaang Kasulatan gipatik sa pinuno... Isaê¼T isa sa mga Saksi ni Jehova reserved worldwide maging si Bernabe natangay. Ang kanyang ginagawa Bernabe ay napagaya na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako e …... To post a comment itinuturo ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) inilahad ko sa mga pinuno ng,. With Barnabas, and communicated unto them that gospel which I preach … sa! All the recorded Galacia 's in the USA in 1920 Pagkatapos ng 14 na taon, muli pumunta. Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita noong dumating si Pedro ay nasa Antioquia, kong... Foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna central. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia moderna. Most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in.... Pagsunod sa Kautusan, ipinapakita kong makasalanan nga ako ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at hindi makasalanang.!